Poisque todo o que arde devén cinsa. Marica Campo

"...
polvo serán, mas polvo enamorado"
Francisco de Quevedo

Poisque todo o que arde devén cinsa,
ardamos máis aínda pese á morte
e sexa a cinsa cinsa namorada
e escura primavera dende o fume.

Tal vez a eternidade non exista
para os que miden a rota da prudencia,
para os que coutan a dimensión do bico,
para os que marcan o ritmo do latexo.

Sexa loucura, o berro, a gargallada.
Sexa o abraio, sexa o terror da noite.
Sexa a morte, xa que é precio da vida.
Sexa a cinsa, xa que é herdo do lume.

1989

Marica Campo (1992). Tras as portas do rostro. (A Coruña: Bahía Edicións)

Tino Baz

1 comentario:

Paz Tecno dixo...

Precioso

Déixanos o teu comentario